Τι συμπεριλαμβάνει η προσφορά της Mariepa;

Προσφορά της Mariepa περιλαμβάνει  :

  • Αναλυτικό δελτίο ποσοτήτων  με εκτίμηση κόστους είτε αυτό εμπίπτει από  συγγραφή υποχρεώσεων με αναλυτική τεχνική περιγραφή εργασιών και υλικών από επιβλέποντες συμβούλους ( Μηχανικούς /Αρχιτέκτονες) είτε αυτό εμπίπτει από επιτόπου μεταξύ μας συνάντηση.
  • Χρονοδιάγραμμα εργασιών